วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาโรงเรียน
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง     คือ    เกียรติบัตรของโรงเรียน
ความสำเร็จของนักเรียน     คือ    เกียรติบัตรของครู

นโยบายการบริหารจัดการ ปี 2559-2561
    ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ตั้งอยู่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 จำนวน  227  คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด จำนวน  12  คน  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปตั้งอยู่ใกล้กับลำน้ำห้วยพอดและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน 

    ด้านวิชาการ

                -     จัดทำห้องเรียน Two in One     ของชั้นอนุบาล 2
                -     พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันกับปัจจุบัน
                -     ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฯ

    ด้านทั่วไป

                -    ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
                -    ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
                
                
Comments