นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา และชุมชนท้องถิ่น  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษา รวมทั้ง มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ  มุ่งทำประโยชน์สร้างสิ่งที่ดีงาม ให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

Comments